DE ONDERGETEKENDE VERKLAART:

Door het bijwonen van en deelnemen aan dit of enig ander evenement georganiseerd door WielerVerhaal, erken en verklaar ik dit te doen geheel op eigen risico. Ik verklaar bij deze, in eigen naam en in naam van elk van mijn gezinsleden en erfgenamen, onvoorwaardelijk en definitief af te zien van elke vorm van claim en recht tot schadeloosstelling ten aanzien van WielerVerhaal ter compensatie van mogelijk geleden materiële schade of lichamelijke letsels, incl. overlijden, ongeacht of deze het gevolg is en zijn van eigen schuld, fout, onoordeelkundig handelen of nalatigheid.  Deze vrijwaring geldt zowel ten aanzien van WielerVerhaal als voor elke van de hieronder vermelde partijen welke mogelijks zijn betrokken, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij de organisatie van dit evenement:

  • WielerVerhaal, zijn eigenaar Yves Brokken en collega’s, medewerkers,…
  • elk bedrijf of organisatie verbonden aan dit evenement
  • de eigenaars, de uitbaters en personeel van de verblijfplaats
  • elke andere fietser die aan dit evenement deelneemt
  • elke genodigde aanwezig op het evenement

VRIJWARING

Ik verklaar mij akkoord met de hierboven vermelde voorwaarden. Ik verbind mij ertoe WielerVerhaal en de hierboven opgesomde organisaties en personen te vrijwaren van elke vorm van schadeloosstelling ter compensatie van geleden schade en letsels voortvloeiend uit mijn deelname aan dit evenement, deze overeenkomst en de voorwaarden ervan.

Ik verbind mij ertoe, ik ben akkoord met en ik aanvaard volgende richtlijnen :

  • het op elk moment tijdens dit evenement volgen van de instructies en richtlijnen gegeven door de organisatoren
  • Ik bevestig niet te lijden aan enig mogelijke ziekte alsook geen medicatie in te nemen welke mijn mogelijkheden tot een veilige deelname aan dit evenement negatief zou kunnen beïnvloeden

Ik ben er van bewust en aanvaard het feit dat WielerVerhaal geen enkele verantwoordelijkheid kan en zal dragen voor het mogelijk verlies, diefstal of beschadiging van goederen welke ik meebreng op dit evenement